Podstrona 1

Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie

Prev - Next
Znajdujesz się tutaj: ZSEL » O szkole » Stypendia » Stypendium imienia Kpt. Jerzego Rossowskiego

Stypendium imienia Kpt. Jerzego Rossowskiego

Kapitan Jerzy Rossowski

Notatka biograficzna

Kapitana Jerzego Rossowskiego

 

Jerzy Rossowski, ur. 26.09.1896r., w Warszawie, wzrastał w patriotycznym i wolnościowym klimacie rodziny, której losy koncentrowały się wokół rodzin polskich zesłańców z okresu powstania styczniowego.

W czasie I Wojny światowej wstąpił do Polskiej Organizacji Wojskowej (POW) w Okręgu Częstochowskim. Należał zatem niewątpliwie do elity czynnie działających patriotów w tym czasie, dążących do uzyskania przez kraj niepodległości. W listopadzie 1918r. Jerzy brał udział w rozbrajaniu Niemców, po czym wstąpił jako ochotnik do 2 Pułku Szwoleżerów w Krakowie. Zdecydowany był swoje życie związać z obronnością Ojczyzny. W 1920r. ukończył Szkołę Podchorążych Piechoty w Warszawie i otrzymał przydział do 26 pułku, w którym służył do jesieni 1932r., kiedy to otrzymał kolejny przydział do 85 Pułku Strzelców Wileńskich. Kolejno awansował: 1.12.1920r. otrzymał awans na stopień podporucznika, 1.12.1922 – na stopień porucznika i 1.01.1932r. – na stopień kapitana.

Jerzy Rossowski był surowym dowódcą i wychowawcą żołnierzy, a jednocześnie był dowódcą skutecznym, co dokumentują liczne nagrody, które zachowały się w rodzinnych zbiorach. Posiadał wiele odznaczeń i medali, m.in. Krzyż Virtuti Militari za udział w wojnie 1920r.

We wrześniu 193r. kpt. J. Rossowski pełnił funkcję adiutanta pułku ppłk Jana Kruk-Śmigli, wchodzącego w skład Armii „Prusy”.

Możliwości działania Armii „Prusy” zostały poważnie zmniejszone opóźnieniem przewozów mobilizacyjnych żołnierzy. 4 września doszło do ciężkich walk z kolumnami pancernymi nieprzyjaciela w rejonie Piotrkowa. Załamanie dywizji pod Piotrkowem, spowodowane przez silne naloty niemieckiego lotnictwa, silny ostrzał artyleryjski, po którym następowały ataki czołgów, słaba skuteczność własnej obrony przeciwlotniczej spowodowały odwrót. Rozbitkowie 19 DP, w tym oddziały 85 Pułku Piechoty Strzelców Wileńskich docierają – wg relacji jego dowódcy, ppłk Jana Kruk-Śmigli, 8 września do lasów spalskich. W następnych dniach wojska w rozproszeniu posuwają się na wschód między Pilicą a linią Opoczno-Radom-Dęblin. 14 września oddziały pułku pod dowodzeniem ppłk Kruk-Śmigli zostają otoczone przez niemieckie czołgi, trwają zacięte walki. Ppłk Kruk-Śmigla rozdziela oddział. Dalsze jego losy, to najprawdopodobniej przedzieranie się do przejścia przez Wisłę zgodnie z decyzją gen. Dąb-Biernackiego Maciejowicach i Dęblinie, być może, z grupą wiernych \żołnierzy., Jerzy Rossowski dotarł do Lublina, gdzie uczestniczył w jego obronie, którą zorganizował tam płk Bartak. Właśnie 17 września 1939r. została stoczona bitwa o utrzymanie miasta i Bartak w tej bitwie został ciężko ranny. Właśnie 17 września, rannego kpt. Jerzego Rossowskiego przewieziono do szpitala polowego Bobolanum w Lublinie.

Rany były poważne: ranny był w prawy bok, prawą łopatkę i obie ręce, prawdopodobnie od wybuchu granatu w bezpośredniej bliskości. Po ewakuacji w końcu września do szpitala ss. Szarytek okazało się, że był również zakażony tężcem, 2 października 1939r. rano nastąpił zgon. Pochowany został na cmentarzu Unickim w Lublinie.

Kapitan Jerzy Rossowski włąsnym życiem przypieczętował przywiązanie do Ojczyzny, przeżywając osobisty dramat wrześniowej klęski. Pozostał wierny przysiędze żołnierskiej do końca.

 

Ludwik Jerzy Rossowski –syn Kpt. Jerzego Rossowskiego- fundator Stypendium-biogram.

  • Ludwik Jerzy Rossowski

Urodzony w 1933 r. w Wilnie, syn kpt. Jerzego Rossowskiego i Janiny z Poznańskich. W 1945 r. jako repatriant przybył do Polski. Szkołę średnią ukończył w Pilźnie w 1951 r., następnie studiował w WSE w Łodzi (1951–1955) i na Politechnice Łódzkiej (1956–1960). Pracował w przedsiębiorstwach łódzkich zajmując się systemami informatycznymi. W latach 1967–1987 był aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego (także jego członkiem-założycielem) i wieloletnim prezesem Koła PTI Regionu Łódzkiego.

Gdy w 1989 r. powstał w Łodzi Oddział Związku Sybiraków, włączył się w jego działalność. Jest współinicjatorem działalności wydawniczej, popularyzatorskiej, informacyjnej, upamiętniającej losy zesłańców i łagierników, kronikarzem i dokumentalistą wszelkich przedsięwzięć łódzkich Sybiraków, autorem szeregu artykułów w prasie. Od początku uczestniczy w wydawaniu rocznika „My, Sybiracy", od 1993 r. jest redaktorem naczelnym. W 20 numerach pisma zamieścił 76 artykułów swego autorstwa. W każdym z roczników publikuje wspomnienia Sybiraków z czasu zesłania. Łącznie z numerem 19. ukazało się już sto jeden relacji zesłańczych. Z wytrwałością zabiega o terminowość wydania, o coraz ciekawsze teksty, ładniejszą szatę graficzną i bogatszy serwis fotograficzny, tak współczesny, jak i archiwalny – dokumentujący okres zesłania. Od 1992 r. Jerzy Rossowski jest także przewodniczącym Komisji Historycznej Łódzkiego Oddziału Związku Sybiraków. Jej dorobek to 333 teczki z relacjami Sybiraków z zesłania, 64 teczki ze zdjęciami i dokumentami z czasu zesłania, 294 kasety z nagraniami wspomnień i uroczystości, kronika fotograficzna w 18 albumach. Informacje o szczegółowej zawartości relacji Sybiraków zamieścił w Internecie na witrynie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

W latach 1990–1993 był prezesem Koła Śródmieście-Polesie; przez niemal dziewięć lat (1993–2001) wydawał co miesiąc „Biuletyn Historyczny Oddziału" (ukazało się 101 numerów, każdy w nakładzie 200-250 egzemplarzy). Doprowadził do opracowania w 1997 r. strony internetowej Oddziału – pierwszej w całym Związku, i stale opiekuje się jej merytoryczną zawartością. W 2003 r. wydał monografię Łódzcy Sybiracy 1989–2003. Jest także autorem wydanych przez Zarząd Główny Związku Sybiraków materiałów z dwu kolejnych Krajowych Zjazdów Delegatów Związku – IV (2002) i V (2006). Był współinicjatorem i uczestnikiem opracowania w 2003 r. multimedialnego pakietu „Sybiracy" o zesłaniach Polaków na Sybir, który powstał – jako materiał poglądowy dla nauczycieli łódzkich szkół – siłami kilkunastu Sybiraków i nauczycieli w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. W latach 2002–2005 opracowywał na wniosek Zarządu Głównego monumentalną Księgę Sybiraków 2006, prezentującą 16-letni dorobek 504 kół Związku. Jest autorem dwu pierwszych części Księgi i współautorem trzeciej – zgromadził do niej materiał fotograficzny i opisowy.

Był inicjatorem nadania jednej z łódzkich szkół imienia Sybiraków. Z jego inicjatywy zorganizowano konkurs dla uczniów łódzkich szkół ponadpodstawowych „Spotkanie z Sybirakiem" (2007–2008). Był również współredaktorem materiałów pokonkursowych oraz zorganizował trzy wystawy tych materiałów i spotkanie autorskie w Bibliotece Sybiraka.

 

Stypendium im.Kpt. Jerzego Rossowskiego istnieje w ZSEL  od stycznia 2014 roku.

Zostało ono ufundowane przez syna jednego z Patronów szkoły – Obrońcy Lublina we wrześniu 1939r. Ludwika Jerzego Rossowskiego, który na stałe mieszka w Łodzi  i jak pisze w jednym z listów ; „czuje się duchowo związany z ZSEL zarówno z racji podjęcia przez młodzież opieki nad grobem Ojca, a także przez  fakt, że szkoła przyjęła go do grona swoich zasłużonych Patronów”.

Sam pomysłodawca i jednocześnie darczyńca stypendium opracował jego regulamin, który został jednogłośnie przyjęty na zebraniu Rady Pedagogicznej  ZSEL 12 lutego 2014 roku.

Regulamin Stypendium:

1.Celem stypendium, jest wsparcie finansowe ucznia (uczennicy) spełniającego następujące          warunki :

1.pochodzi z rodziny mającej trudne warunki finansowe

2.reprezentuje wysoki poziom moralny

3.przejawia wyraźną wolę i determinacje w zdobywaniu wiedzy

4. Stypendium wynosić będzie 300zł miesięcznie

5. Stypendium wypłacane będzie  przez dziesięć miesięcy roku szkolnego od września do czerwca i przekazywane do piątego dnia każdego miesiąca na wskazane przez Szkołę konto.

6. Szkoła decyzją Rady Pedagogicznej dokona wyboru kandydata na stypendium spełniającego warunki określone w p. 2.

7. Początkiem wypłaty stypendium będzie ……………(np. styczeń 2014r. )

8. Na początku każdego roku szkolnego decyzja Rady Pedagogicznej Szkoły potwierdzi dotychczasową kandydaturę stypendysty albo zaproponuje inną osobę .

9. Zmiana osoby otrzymującej stypendium będzie możliwa w przypadku:

                1. odejścia stypendysty ze szkoły

                2. niespełnienia jednego z warunków przyznania stypendium określonych w p.2.

Szczególnym życzeniem Fundatora było jeszcze to, by stypendysta rokował w przyszłości być dobrym obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej.

Stypendyści:

Jakub Rusiński – pierwszy stypendysta w roku szkolnym 2013/14r. – uczeń III klasy technikum o profilu elektronicznym.

Pochodzący z wielodzietnej rodziny o żywych tradycjach patriotycznych – jego dziadek p. Kazimierz Kowalczyk był jednym z budowniczych Pomnika Obrońców Lublina 1939r. przy ulicy Tomasza Zana. Dobry uczeń i bardzo uczynny kolega, zdyscyplinowany oraz pełen samozaparcia w zdobywaniu wiedzy. Podwyższył średnią ocen i otrzymał decyzję Rady Pedagogicznej ZSEL  stypendium również w następnym roku szkolnym 2014/15.

 Dziś student II roku Politechniki Wrocławskiej (kierunek teleinformatyka).

 

Jakub Marczuk – stypendysta w roku szkolnym 2016/2017r. Uczeń III klasy technikum elektronicznego o specjalności elektronik.

Od klasy pierwszej średnia ocen około 5.0. Przewodniczący Samorządu Klasowego , członek i aktywny działacz Szkolnego Samorządu Uczniowskiego ZSEL.

Organizator wielu akcji charytatywnych oraz wolontariatu.

Obowiązkowy i kulturalny uczeń o wszechstronnych (również artystycznych) uzdolnieniach oraz niezawodny i odpowiedzialny kolega. Społecznik.

We wrześniu 2016r. wybrany do Młodzieżowej Rady Miasta Lublin. Stypendysta Lubelskiej Kużni Talentów.

 

Grzegorz Sobczak – stypendysta Stypendium Kpt. Jerzego Rossowskiego w roku szkolnym 2015/16. Uczeń IV klasy technikum. Średnia ponad 4,75.

Wcześniej, w roku szkolnym 2012/13 uzyskał stypendium Prezesa Rady Ministrów. Uczeń bardzo zdolny, szlachetny kolega i dobry obywatel RP. Nie podjął studiów. Aktualnie pracuje w gospodarstwie rolnym swoich rodziców na podlubelskiej wsi. Podoba mu się to co robi. Miejmy nadzieję, że średnie wykształcenie dobyte w ZSEL, pomoże mu udoskonalać swoje gospodarstwo i wprowadzać wiele racjonalizatorskich rozwiązań. 

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij