Podstrona 1

Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie

Prev - Next
Znajdujesz się tutaj: ZSEL » O szkole » Historia » Najnowsza historia szkoły

Najnowsza historia szkoły

Lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte w rozwoju ZSEL

Lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte to dalszy rozwój szkoły. 10 października 1989 r. ZSEL został przyjęty do Klubu Przodujących Szkół w kraju. W tym okresie szkołę wyposażono w pierwsze sieciowe pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, pracownię elektroniki, pracownię mikroprocesorów, linię światłowodową, unowocześniony klub krótkofalarski, studio radiowo-telewizyjne oraz wiele nowoczesnych urządzeń audiowizualnych i pomocy naukowych.

Rok 1994. Kolejnym krokiem do modernizacji szkoły było przystąpienie w 1994 roku do realizacji programu MOVE (Modernizacji Kształcenia Zawodowego). Wówczas szkoła zyskała nowoczesny sprzęt i oprogramowanie komputerowe zapewniające realizację nowych programów nauczania.

 

Najnowsza historia szkoły

Rok 2002. Ogólnopolska reforma szkolnictwa z 2002 roku stworzyła warunki rozwoju szkół ogólnokształcących, ze stopniowym ograniczeniem placówek dających wykształcenie techniczne. Należało dokonać szybkiej transformacji, by odnaleźć się na rynku i nadal pozostać w czołówce szkół najchętniej wybieranych przez uczniów gimnazjów.

Od września 2002 r. w ramach ZSEL istniały  następujące szkoły: X Liceum Ogólnokształcące, XX Liceum Profilowane, Technikum Elektroniczne i  Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2.

Wyniki matur i egzaminów zawodowych ostatnich lat jednoznacznie wskazują na to, że wysiłek dyrektora pani Elżbiety Hanc i grona pedagogicznego przyniósł wymierne efekty i szkoła utrzymuje się od lat w czołówce lubelskich szkół ponadgimnazjalnych.

Powstają programy autorskie, w tym autorski program nauczania matematyki na poziomie rozszerzonym dla uczniów technikum, co daje możliwości skutecznego ubiegania się o indeksy szkół politechnicznych oraz wielu kierunków ścisłych i na innych uczelniach.

Równolegle z tymi działaniami ciągle modernizuje się bazę dydaktyczną szkoły, unowocześnianie są szkolne pracownie, w tym cztery komputerowe. W 2004 r. powstało Szkolne Centrum Multimedialne. Od 2005 r. funkcjonuje Ośrodek Egzaminowania do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla uczniów technikum oraz uczniów ZSZ w zawodach monter elektronik i elektryk. Ośrodek uzyskał akredytację OKE.

Niewątpliwie na sukcesy absolwentów  i szkoły złożył się wysiłek profesjonalnie przygotowanej kadry pedagogicznej – nauczycieli – pasjonatów. Nie bez znaczenia pozostaje fakt posiadania przez placówkę egzaminatorów OKE we wszystkich przedmiotach maturalnych oraz egzaminatorów uprawnionych do przeprowadzania egzaminów zawodowych.

W roku szkolnym 2003/2004 szkoła otrzymała certyfikat ,,Szkoły z Klasą”. Tym samym wdrożyła w życie sześć zasad dobrej edukacji: szkoła dobrze uczy każdego ucznia, ocenia sprawiedliwie, uczy myśleć i rozumieć świat, rozwija społecznie, pomaga uwierzyć w siebie i przygotowuje do przyszłości. Rok szkolny 2004/2005 to udział ZSEL w programie ,,Szkoła z Klasą – Lego, Cogito, Ago” i zdobycie sprawności Lego i Cogito. Udowodniliśmy tym samym, że pracujemy nad rozwijaniem umiejętności czytania ze zrozumieniem i myślenia twórczego.

Zespół Szkół Elektronicznych jest w środowisku postrzegany jako placówka kultywująca tradycje i pamięć o bohaterach walk o Lublin we wrześniu 1939 roku.Społeczność szkolna aktywnie włączyła się w akcję budowy Pomnika Obrońców Lublina 1939 roku przy ul.T.Zana,której inicjatorem był Władysław Rokicki - Kombatant i wieloletni przyjaciel szkoły „na Wojciechowskiej”. Zbudowany społecznie w rekordowym czasie czterech miesięcy pomnik, został uroczyście odsłonięty 21 września 1987 roku.

Nawiązując coraz bliższe kontakty ze Związkiem Kombatantów RP (obecnie Stowarzyszenie Żołnierzy Batalionów Chłopskich, II Oddział od 1997 r. noszący imię Obrońców Lublina 1939 r.), nasza szkoła stała się współorganizatorem corocznych uroczystości upamiętniających wydarzenia tamtego tragicznego Września. Skromna na początku uroczystość, przerodziła się z czasem w obchody o charakterze miejskim.

W 2007 r., w  50-lecie swojego istnienia, Technikum Elektroniczne w Zespole Szkół Elektronicznych przyjęło imię Obrońców Lublina 1939 roku i stało się tym samym spadkobiercą ideałów tych, którzy walczyli i ginęli w obronie naszego miasta.
Od czasu powstania Zespól Szkól Elektronicznych buduje swoją tożsamość, wzorując się na tych, którzy swoją postawa dowiedli największego poświęcenia w imię zasad i wartości uznawanych za najwyższe.
Nazwa, którą szkoła przyjęła, to jednocześnie zobowiązanie, wynikające z naszej narodowej historii. Ten symboliczny „testament” Obrońców Lublina  z września 1939 roku, to nasz wspólny pokoleniowy obowiązek, bo nieustanną powinnością jest przypominanie, pomimo nieubłaganego upływu czasu….

Coroczne miejskie uroczystości Obrony Lublina organizowane przez Zespół Szkół Elektronicznych zajmują bardzo ważne miejsce w kalendarzu uroczystości szkolnych i miejskich.

 

Rok szkolny 2008/2009 to uruchomienie w X Liceum Ogólnokształcącym wchodzącym w skład Zespołu Szkół Elektronicznych klasy sportowej o profilu szybowcowym.

Od roku 2008  Zespół Szkół Elektronicznych jest organizatorem cyklicznych konkursów o zasięgu wojewódzkim i regionalnym:

 • Konkurs Rodzinna Historia (od 2008 roku) organizowany we współpracy z Muzeum Lubelskim - Oddział Martyrologii "Po Zegarem” - dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a od roku 2018 szkół podstawowych. Honorowy patronat nad konkursem sprawują: Prezydent Miasta Lublin, Poseł Lech Sprawka, Lubelski Kurator Oświaty, Dziekan Wydziału Humanistycznego UMCS, Instytut Pamięci Narodowej oddział Lublin.
 • Konkurs matematyczny (od 2009 roku) organizowany przez LSCDN i ZSEL w Lublinie, honorowy patronat nad konkursem sprawowali Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie.
 • Konkurs Marynistyczny "Z piosenką pod żaglami" (od 2009 roku) organizowany dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całego województwa lubelskiego.  Honorowy patronat nad konkursem sprawują: Prezydent Miasta Lublin, Komandor 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.
 • Konkurs matematyczny „Matematyka w Technice  dla Technika” (od 2010 roku) organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie we współpracy i pod patronatem Politechniki Lubelskiej. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas maturalnych i przedmaturalnych  technicznych szkół ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski. Przedsięwzięcie objęli honorowym patronatem: Marszałek Województwa Lubelskiego, Wojewoda Lubelski, Prezydent Miasta Lublin i Lubelski Kurator Oświaty.
 • Językowy Konkursu Recytatorski (od 2011 roku) dla uczniów szkół gimnazjalnych z całego województwa lubelskiego. Pod honorowym patronatem: Dziekana Wydziału Humanistycznego UMCS, Marszałka Województwa Lubelskiego, Prezydenta Miasta Lublin. Odbyły się cztery edycje tego konkursu: „Wiosna w poezji”, „Miłość w poezji”, „Ojczyzna w poezji”, „Kobieta w poezji”.
 • Konkurs elektryzująca pasja -  Lubelska Kuźnia Talentów

W roku 2010 podpisano umowę o wzajemnej współpracy Zespołu Szkół Elektronicznych z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W oparciu o nią nasi uczniowie mogą korzystać z konsultacji prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu, uczestniczyć w wykładach, podjąć współpracę w ramach kół zainteresowań, korzystać z biblioteki i współpracować w zakresie organizacji projektów kultury i popularyzacji nauki.

Od 2011r. Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 roku w Ogólnopolskim Rankingu Techników „Perspektywy” znajduje się w gronie najlepszych techników w Polsce i jest najlepszym technikum w województwie lubelskim.

W kolejnych latach szkoła zajmowała następujące miejsca:

2011 – VII miejsce w Polsce i I w województwie lubelskim

2012 – I miejsce w Polsce i I w województwie lubelskim

2013 – I miejsce w Polsce i I w województwie lubelskim

2014 – III miejsce w Polsce i I w województwie lubelskim

2015 – IV miejsce w Polsce i I w województwie lubelskim

2016 – IX miejsce w Polsce i I w województwie lubelskim

2017 – V miejsce w Polsce i I w województwie lubelskim

2018 – III miejsce w Polsce i I w województwie lubelskim

2019 –  V miejsce w Polsce i I w województwie lubelskim

2020 - V miejsce w Polsce i I w województwie lubelskim

 

W 2012 roku, w jubileusz 55-lecia Zespołu Szkół Elektronicznych i 5-lecia nadania Technikum Elektronicznemu imienia Obrońców Lublina 1939 roku Zespół Szkół Elektronicznych był organizatorem Miejskiej Inauguracji Roku Szkolnego 2012/2013. Na tę okazję powstała publikacja W hołdzie Patronom – z myślą o przeszłości dedykowana żołnierzowi września 1939 roku i inicjatorowi budowy Pomnika Obrońców Lublina przy ul. Zana Panu Władysławowi Rokickiemu.

W 2013 r. Pan Ludwik Jerzy Rossowski  ufundował stypendium im. Kapitana Jerzego Rossowskiego dla wybranego przez Radę Pedagogiczną ucznia Technikum.

W 2014 r. Zespół Szkół Elektronicznych był organizatorem Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego 2014/2015. Podczas uroczystości Święta Szkoły Zespół Szkół Elektronicznych odznaczono medalem Pro Patria przyznawanym przez Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. 

W marcu 2014 roku Elektronik był gospodarzem XXXVII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej.  

We wrześniu 2014 roku Szkoła podpisała umowę o współpracy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie.

20 listopada 2014 roku uchwałą Rady Miasta Lublin X LO przekształcono w X Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego, utworzono w nim klasy o profilu pływackim, szybowcowym i lekkoatletycznym pod auspicjami Aeroklubu Lubelskiego, Lubelskiego Okręgowego Związku Pływackiego i Związku Lekkoatletyki. SMS rozpoczął swoją działalność od roku szkolnego 2015/2016.

 

11 czerwca 2015r. podpisano umowę o współpracy Zespołu Szkół Elektronicznych z Politechniką Lubelską. Głównym celem umowy, jest zachęcanie młodzieży do kształcenia w zakresie nauk ścisłych i technicznych oraz budowanie współpracy między edukacją akademicką i ponadgimnazjalną. Uczniowie biorą udział w wybranych wykładach i laboratoriach, uczestniczą w pracach studenckich kół naukowych, korzystają z księgozbioru uczelni. Organizowane są wspólne konferencje i sesje naukowe oraz wycieczki edukacyjne. Najzdolniejsi uczniowie otoczeni są opieką merytoryczną przez pracowników uczelni.

Bardzo bogata jest również oferta zajęć pozalekcyjnych w Elektroniku:

Koło elektroniczne, Koło „Robotyka”, Koło „Motoman”, Akademia „CISCO”, Koło strzeleckie. Dzięki możliwości poszerzania swojej wiedzy i umiejętności każdego roku nasi uczniowie odnoszą wiele sukcesów zdobywając tytuły finalistów i laureatów w ogólnopolskich konkursach i olimpiadach takich jak:

 • Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości
 • Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej organizowanej przez Akademię Górniczo Hutniczą w Krakowie
 • Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”.

 

W latach 2010 -2020 w Zespole Szkół Elektronicznych realizowano wiele projektów:

 • Gra o prąd „PI: e – Odnawialne Źródła Energii Lubelszczyzny (e-OZEL) – system zwiększający zainteresowanie uczniów kontynuacją kształcenia na kierunkach GOW” - zajęcie I miejsca w projekcie.
 • „Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
 • W roku szk. 2014/15 zrealizowano  projekt „Lokomotywy – pociąg do kultury”, w ramach którego młodzież wyremontowała sklepik szkolny. Celem działania była integracja społeczności szkolnej oraz przygotowanie wnętrza sprzyjającego kreatywnemu spędzaniu czasu wolnego na terenie szkoły.
 • Już wiem. Będę inżynierem.
 • W roku szkolnym 2018/2019 realizowano projekt „Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces”. Zadanie 5. Organizacja zajęć specjalistycznych oraz wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających szanse na rynku pracy.
 • W latach 2016/2017 i 2019/2020 realizowano Rządowy projekt Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3, mający na celu rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. W ramach projektów za łączną  kwotę 20 tyś. zł zakupiono do biblioteki szkolnej nowości wydawnicze.
 • W roku szkolnym 2019/2020 realizowano Projekt Our and their generation dofinansowany z Funduszy Europejskich POWER Ponadnarodowa mobilność uczniów. Celem projektu był wzrost mobilności uczniów ZSEL w Lublinie i rozwój kompetencji kluczowych. Przedsięwzięcie obejmowało współpracę dwóch grup młodzieży szkolnej: z Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie oraz z College Carmen Sylva w Timisoarze w Rumunii.

 

Począwszy od roku szkolnego 2015/2016 Zespół Szkół Elektronicznych włączył się w realizację programu Korona Polskiego Wychowania we współpracy z Fundacją Szczęśliwe Dzieciństwo.

 

15 września 2017r. podczas uroczystych obchodów 78. rocznicy Obrony Lublina Zespół Szkól Elektronicznych odznaczono Medalem 700- lecia Miasta Lublin. Ideą nagrody jest wyróżnienie instytucji, organizacji i osób, które w sposób szczególny swoją codzienną pracą, aktywnością i zaangażowaniem służą Lublinowi i jego mieszkańcom oraz przyczyniają się do promocji miasta.  

 

Lata 2007 – 2017 to intensywny czas modernizacji i remontów budynków szkoły, Internatu, jak również obiektów sportowych. Przeprowadzono termomodernizację wszystkich budynków – szkoły, warsztatów, sali gimnastycznej, hali i internatu. Kapitalny remont hali lekkoatletycznej, sal gimnastycznych, przebudowano bieżnię lekkoatletyczną, boiska do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki, kort tenisowy oraz poddano renowacji tereny zielone. Dzięki temu budynek Szkoły i jego otoczenie otrzymały zupełnie nowe, piękne oblicze.

Rok szkolny 2018/2019 to wprowadzenie nowego zawodu do oferty kształcenia Technikum Elektronicznego -  Technik Szerokopasmowej Komunikacji Elektronicznej.

W dniu 9 czerwca 2018 r. Zespół Szkół Elektronicznych obchodził Jubileusz 60-lecia.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. w Kościele pod wezwaniem Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich, miejskich, oświatowych, samorządowych, związków zawodowych i organizacji kombatanckich, licznie przybyli także nauczyciele i uczniowie pracujący i uczący się w szkole w ciągu 60-lat jej istnienia. W dowód uznania za działalność i wybitne osiągnięcia Zespół Szkół Elektronicznych otrzymał Medal Prezydenta Miasta Lublin.

 

 

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij