Podstrona 1

Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie

Prev - Next
Znajdujesz się tutaj: ZSEL » Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności dla strony internetowej

Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r., o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-09-01.
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-03-18.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r., o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 •  brak informacji o komunikatach dla czytników ekranu w momencie ich pojawienia się,
 •  brak opisów alternatywnych i tytułów dla pojedynczych zdjęć i grafik,
 •  pewne treści opublikowane na stronie mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostęności cyfrowej.

Pewne treści opublikowane na stronie mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r., o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Redaktorzy strony internetowej dokładają wszelkich starań, aby treści umieszczane na stronie były dostępne cyfrowo dla jak najszerszego grona odbiorców serwisu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest: Marcin Czerniak, e-mail: marcinczerniak@zsel.lublin.eu. Kontaktować można się również dzwoniąc na numer telefonu: 81 537-15-29. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnianie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także żądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymanie informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienie tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób do stępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wyżej wymienionej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia do budynku
  • Wejście główne do Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie znajduje się od ulicy Wojciechowskiej i jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Do wejścia prowadzi pochylnia, po której można przejechać wózkiem inwalidzkim, wózkiem dziecięcym
  • Informacja główna (portiernia) znajduje się na prawo od wejścia głównego i jest dostępna bez barier architektonicznych
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
  • Korytarz: dostępny
  • Schody: dostępne
  • Winda: brak
 3. Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne)
  • Pochylnia: dostępna
  • Platforma: brak
  • Informacje głosowe: brak
  • Pętla indukcyjna: brak
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
  Parkowanie utrudnione. Przy Zespole Szkół Elektronicznych w Lublinie, niewielki wewnętrzny parking znajduje się na terenie ZSEL (wjazd od ulicy Wojciechowskiej). Brak wyznaczonego miejsca dla osoby z niepełnosprawnościami (brak oznaczeń pionowych oraz poziomych)
 5. Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
  Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie. Warunkiem wejścia na teren budynku Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  W tutejszej placówce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani online
 7. Inne informacje:
  Dojazd do Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie: autobusem MPK do przystanku: Wojciechowska - Zespół Szkół 01
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij